İMAM CAVADIN (Ə) QUNUT DUASI

OXUNUŞU:
“Əllahummə, ədil li-əvliyaikə min ə`daikəz-zalimin… Əlləzinət-təxəzu – Əllahummə – maləkə duvələn, və ibadəkə xəvələn və tərəkul-lahummə, aləmə ərzikə fi bəkmaə əmyaə zəlmaə mudləhimməh, fə-ə`yunuhum-

məftuhəh, və qulubuhum əmiyəh, və ləm tubqi ləhum. Əllahummə, ələykə min huccətin ləqəd həzzərtə. Əllahummə, əzabəkə və bəyyəntə nəkaləkə və vəədtəl-mutiinə ihsanəkə və qəddəmtə iləyhim bin-nuzri, fə-amənət taifətun. Fəəyyidil-lahumməl-ləzinə amənu əla əduvvikə və əduvvi əvliyaik, fə-əsbəhu zahirin, və iləl-həqqi dain, və lil-imamil-muntəzəril-qaimi bil-qisti tabiin.”
TƏRCÜMƏSİ:
“İlahi, dostlarını zülmkar düşmənlərinə qalib et! Onlar… Sənin mülkünü aralarında dolandırır, bəndələrini kölə edir, Sənin yer üzünü – İlahi – kar, kor edib zülmətə çevirmişlər! Onların gözləri açıq, qəlbləri isə kordur! İlahi, daha onlara bir “dəlil”in qalmayıb! İlahi, onları əzabınla qorxudub cəzanı aşkar etdin, itaətkarlara yaxşılıq vəd verib öncədən xəbərdarlıq etdin və bu zaman bir qismi iman gətirdi! İlahi, iman gətirənləri Öz düşmənin və dostlarının düşməninin müqabilində təsdiq et ki, zəfər əldə etsinlər, haqqa carçı olsunlar, intizarı çəkilən və haqq-ədaləti bərpa edən İmama qoşulsunlar!” (“Muhəcud-dəəvat”, səh.60.)

Mənbə. Maide.Az

Bir cavab yazın

Your email address will not be published.