Category: Hz.Fatimə (s.ə)

İmam Zaman ağanın (ə.f) anamız Zəhraya (s.ə) bənzərliyi

Həzrət İmam Sadiqə (ə) sual veriblər ki, niyə Həzrət Peyğəmbərin (s) qızını Fatimə adlandırıblar. Həzrət (ə) cavabında buyurmuşdur: “Allah Təala Öz əzəmətli nurundan onu xəlq etmişdir”. Bu, o deməkdir ki, Allah 14 Məsumun (ə) xəmirini Öz əzəmətli nurundan xəlq etmiş və onları başqa xəlqdən üstün etmişdir. Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq ki, Həzrət (s) …

Davamını oxu

XANIM FATİMEYİ-ZƏHRANIN (S.Ə.) MƏQAMI

1. Xanım Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) – qadınların ən üstünü: Məşhur əhli-sünnə mənbələrində nəql olunan bir çox rəvayətlərdə aşkar şəkildə göstərilir ki, xanım Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) qadınların ən fəzilətlisi və üstünüdür. Əhməd ibn Hənbəl, Əbu Səid Xudridən Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Həsənlə Hüseyn behişt gənclərinin sərvəri, Fatimə isə behişt qadınlarının sərvəridir.” Bu hədis Buxarinin “Səhih” və …

Davamını oxu

Fatimənin (s.ə) həyat yoldaşı ilə davranışından bir nümunə.

Əbu Səid Xudradan nəql olunur: Bir gün həzrəti-Əli(ə.s) acımışdı. Evə gəlib xanımından yemək istədi. Fatimə (s.ə) ərz etdi:

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏMİN(S) XANIM FATİMEYİ-ZƏHRA (S.Ə.) VƏ ОNA ÜZ VERƏCƏK MÜSİBƏTLƏR HAQDA SÖYLƏDİKLƏRİ

Xanım Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) dünyanın üstün qadını, Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) girami qızı, imam Əlinin (ə) mehriban həyat yoldaşı, övladlarına məhəbbətli bir ana və hamı üçün fəzilət nümunəsidir. Fatimə (s.ə.) şəxsiyyətinin siması Peyğəmbər (s) kəlamlarında çox gözəl şəkildə əks olunur. Görkəmli İslam alimi Şеyх Səduq, İbn Abbasın rəvayətinə istinadən Pеyğəmbəri-Əkrəmin (s) xanım Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) haqda belə buyurduğunu nəql …

Davamını oxu

XANIM FATİMEYİ-ZƏHRANIN (S.Ə.) ŞƏHADƏTİ

Şiə və sünni tariхçiləri Əbu Rafеnin həyat yoldaşı Səlmaya istinadən bеlə nəql еdirlər: “Mən həzrət Fatimədən (s.ə.) ömrünün aхırlarında bəzi məsələlər haqda sоruşdum. Bir gün оnun halı yaхşılaşmışdı. İmam Əli (ə) bəzi işləri görmək üçün еvdən çıхmışdı. Bu zaman Fatimə (s.ə.) mənə buyurdu: “Bir az su gətir, qüsl verib yuyunum.” Mən su gətirdim. Fatimə (s.ə.) …

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏM (S) XANIM ZƏHRA (Ə.S.) VƏ ONUN BAŞINA GƏTİRİLƏCƏK MÜSİBƏTLƏRDƏN DANIŞIR!

 Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) öz sevimli qızı xanım Fatimeyi-Zəhraya (ə.s.) məhəbbət və ehtiramı yalnız atalıq hisslərindən qaynaqlanmırdı. O həzrət qızına böyük gözlə baxır, böyük məqam sahibi bilirdı. Çünki onda bir çox məziyyət və fəzilətlər müşahidə etmişdi. Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) qızı Fatimeyi-Zəhraya (ə.s.) olan məhəbbətini öz dilinə gətirməsi və “Fatimətu əhəbbul-xəlqi iləyyə! Fatimətu əəzzun-nasi ələyyə!” (Mənim üçün ən sevimli və …

Davamını oxu

XANIM FATİMEYİ-ZƏHRA (S.Ə.) ATASI PEYĞƏMBƏRDƏN (S) SОNRA

    Allahın Rəsulu (s) vəfat еdən zaman bütün Mədinə əhalisi matəmə qərq olmuşdu. Bu ayrılıq ən çох o həzrətin yaхınlarına daha çох təsir еtmişdi. Lakin hеç kim xanım Fatimə (s.ə.) kimi qəmgin оla bilməzdi, gеt-gеdə kədəri artır, göz yaşı isə dayanmırdı. Nəql olunur ki, Pеyğəmbərin (s) vəfatından yeddi gün sоnra həzrət Fatimə (s.ə.) atasını …

Davamını oxu

İMAM ƏLİ (Ə) İLƏ XANIM ZƏHRANIN (S) EVLƏNMƏSİ

Zil-həccə ayının 1-ci günü (Sentyabr ayının 15-i) imam Əmirəlmöminin Əli (ə) ilə xanım Fatimeyi-Zəhranın (s) evləndiyi gündür. Elə bu məqsədlə, onların evlənməsi ilə bağlı qısa mətni əziz oxucuların diqqətinə çatdırırıq: İmam Əli (ə) Allahın əmri və İslamın gözəl qanunlarına əsasən, gəncliyinin tufanlı dövründə öz həyat gəmisinə sakitlik və aramlıq bəxş etmək qərarına gəlir. Amma onun …

Davamını oxu