Category: İMAM MƏHƏMMƏD BAQIR (Ə)

İMAM BAQİR (Ə) VƏ SİYASİ MƏSƏLƏLƏR

Şiə imamlarının, xüsusilə, imam Baqir (ə) və imam Sadiqin (ə) fəaliyyətləri özünəməxsus zəngin mədəniyyətə sahib bir məktəbin meydana gəlməsinə səbəb oldu və bu məktəb sonralar “Cəfəri” məktəbi adı ilə məşhurlaşdı. Bütün sahələrdə Əhli-beyt elmlərini nizamlı şəkildə irəli aparan bu geniş məktəb həmin imamların əlli beş ilə yaxın (48-94-cu h.q. illəri) göstərdikləri mütəmadi fəaliyyətlərinin məhsuludur. Əməvilər …

Davamını oxu

Qiyamət günü Allah yanında ən ali məqama bu insanlar malikdir

İmam Baqir (ə) buyurur: “Sizlərdən hər biriniz necə ki, özünüzün xeyirxahısınız – başqa qardaşlarınızın da xeyirini istəməlisiniz”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Möminlərə vacibdir ki, davamlı olaraq bir-birlərinin xeyirxahı və nəsihət verəni olsunlar”.

Davamını oxu

İMAM BAQİR (Ə) VƏ ZAHİDİN NƏSİHƏTİ

Yay fəslinin qızmar istisi bir qədər şiddətlənmişdi. Mədinə və ətraf əkin yerləri qızmar Günəş hərarətinə bürünmüşdü. Özünü zahid və abid hesab edən Məhəmməd ibn Münkədir gözlənilmədən Mədinənin xaricində yerləşən bir məntəqə ikən, qəflətən gözü canlı-cüssəli bir kişiyə sataşdı və məlum oldu ki, o, belə qızmar havada özünün əkin yerinə baş çəkməyə gəlmişdir. Məhəmməd ibn Münkədir …

Davamını oxu

İMAM BAQİRDƏN (Ə) ŞİƏLİK İDDİASI EDƏNLƏRƏ…

İmam Baqir (ə) Cabirə buyurmuşdur: “Ey Cabir, şiəlik iddiası edən hansı bir şəxs biz Əhli-beytin məhəbbətilə kifayətlənə bilər?! Allaha and olsun, Ondan qorxmayan (təqvalı olmayan) və Ona itaət etməyən kəs şiəmiz deyil. Ey Cabir, onların 

Davamını oxu

İMAM BAQİRİN (Ə) İSLAMİ TƏRİQƏTLƏR ARASINDAKI FİQHİ İXTİLAFLARLA MÜBARİZƏSİ

94-114-cü hicri illəri fiqhi məktəblərin yaranmasının başlanğıcı və təfsirlə bağlı rəvayətlərin geniş yayılması dövrü sayılır. Bu dövrdə Zöhri, Məkhul, Qutadə, Hişam ibn Ürvə və s. əhli-sünnə alimləri hədis nəql etmək və fətva vermək sahəsində geniş şəkildə fəaliyyət göstərirdilər. Zöhri, İbrahim Nəxəi, Əbu Zənad və Rəca ibn Həyat kimi alimlərin az-çox Əməvi hakimiyyətinə bağlılıqları Peyğəmbərin (s) …

Davamını oxu

5-Cİ İMAMDAN 5 HƏDİS

1. İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Həqiqətən, bu dil bütün xeyir və şərlərin açarıdır. Nə yaxşı olar ki, mömin şəxs qızıl və gümüşünü möhürlədiyi (qızıl və gümüş kisəsinin ağzını bağladığı) kimi, öz dilini də möhürləsin!” (“Tühəfül-üqul”, səh.298.) 2. İmam Baqir (ə) buyurmuşdur:

Davamını oxu

İMAM BAQİRİN (Ə) FİKRİ-SİYASİ TARİXİ

Bu gün İmam Baqir (ə)-ın şəhadət günüdür Şiələrin beşinci imamı “Baqir” ləqəbilə tanınan Mühəmməd ibn Əli ibn Hüseyndir (ə). O həzrətin 58-ci hicri-qəməri ilində doğulduğu qeyd edilmişdir. (“Kəşful-ğummə fi mərifətil əimmə”, Əli ibn İsa İrbili, c. 2, s. 177, Təbriz çapı; “Biharul-ənvar”, c. 46, s. 217-218.) Yəqubi o həzrətdən belə nəql edir: “Cəddim Hüseynin (ə) …

Davamını oxu

İMAM BAQİRİN (Ə) KƏLAMINDA CƏNNƏT VƏ CƏHƏNNƏMİN AÇARI

Bu dünyada insanın yaradılış fəlsəfəsi və son hədəfi Allaha bəndəçilik və ilahi əxlaqa sahib olmaqdır. İnsanın bu böyük hədəfə yetməsi və bəndəçilik yolunda düzgün hərəkət etməsi üçün ilahi və əməli göstərişlərə, eyni zamanda, onu həmin göstərişlərə doğru istiqamətləndirən, cəmiyyəti maddi və mənəvi kamala yönləndirən məsum rəhbərlərə möhtacdır. Bu istiqamətdə məsum rəhbərlərin həyat tərzi də örnək …

Davamını oxu

Hansı İmamın, başqa İmamlara nisbət məxsus sifətləri və xüsusiyyətləri vardır?

Məzhəbi təlimlərə əsasən Məsum İmamların iki cür heysiyyəti və varlığı vardır. Biri nurani, o biri isə cismani. Nurani varlıq cəhətindən onların hamısı birdirlər, amma cismani və dünyəvi varlıq cəhətindən zaman və məkanın şəraitinə uyğun olaraq onardan hər birinin məxsus xüsusiyyətləri vardır. Məsələn: İmam Əli (ə) şücaət və xitabədə, İmam Hüseyn (ə) cihad və şəhadətdə, İmam …

Davamını oxu