Franklar Xronoloji Ardıcılığı

Franklar Xronoloji Ardıcılığı

Alman tayfalarına aiddir:
 • Qərbdə Reyn, Şərqdə Visla, Cənuba Alp dağları və Dunay çayı, Şimalda Baltik və Şimal dənizləri arasındakı ərazidə yaşamaları;
 • Roma imperiyası ilə sıx əlaqə saxlamaları vəikitarlalı əkin qaydalarını öyrənmələri;
 • Nəsli icmanın qonşuluq icması ilə əvəz olunması (V-VI əsrlər);
 • Mühüm məsələlərin xalq yığıncağında həll olunması;
 • Qonşuluq icmasına keçid nəticəsində bərabərsizliyin yaranması;
 • Müxtəlif krallıqlar qurmaları (İspaniyada Vestqot, İtaliyada Ostqot, Şimal Afrikada Vandal və Britaniyada Anqol-saks);
 • “Xalqların böyük köçü” ndə iştirak etmələri.
  Frank dövləti (500-843) 486-cı il Suassan döyüşündə qələbə qazanan Xlodviq Qalliyanın bir hissəsini ələ keçirdi.Qalliyadakı Roma quldarları və digər frank tayfa başçıları Xlodviqə tabe oldular. 500-ci ildə Frank dövləti yarandı. Frank dövlətinə aiddir.
 • Xristianlığın qəbul edilməsi;
 • Qanunlar toplusunun hazırlanması;
 • Ölkənin vilayətlərə bölünmsəi və vilayətlərin qraflar tərəfindən idarə edilməsi(qraflar vergi yığır, məhkəmə işlərinə baxır və döyüşçü dəstələri toplayırdı);
 • Kəndli torpaqlarının tutulması (“himayə” yolu ilə);
 • Asılı və təhkimli kəndlilərin yaranması.
Böyük Karlın dövrü (768-814) Böyük Karla aiddir:
 • Karolinqlər sülaləsinə mənsub ol-ması;
 • Frank imperiyasını qurması (800-cü il);
 • İspaniyada ərəblərlə müharibə aparması;
 • Saksları tabe etməsi (saks əyanlarını öz tərəfinə çəkməklə);
 • Kəndlilərin ordudan uzaqlaşdırılması;
 • Kəndlilərdən töycü aılnması;
 • İri torpaq sahiblərinin hərbi xidmətə çağırılaması;
 • Kəndlilərin biyara çağırılması;
 • “Karolinq oyanışı”nın baş verməsi;
 • “Saray akademiyası” nın qurulması.
Natural təsərrüfatın hökümranlığı şəraitində və feodalların torpaq üzərində mülkiyyətinin möhkəmlənməsi nəticəsində Frank imperiyası zəiflədi. 843-cü il Verden müqaviləsinə əsasən, Frank imperiyası Fransa, Almaniya və İtaliya krallıqlarına parçalandı. Yeni yaranmış krallıqlar da iri və xırda feodal mülklərinə parçalandı. Beləliklə,Qərbi Avropada IX-XI əsrləri əhatə edən feodal dağınıqlığı dövrü başladı. Feodal dağınıqlığı dövrünə aiddir:
 • Natural təsərrüfatın höküm sürməsi;
 • Feodalların qəsr və qalalarda yaşaması;
 • Feodal nərdivanının mövcud olması (kənsliləri itaətdə saxlamaq və ara müharibələr aparmaq üçün);
 • Turnirlərin keçirilməsi;
 • Feodalların senyor və vassallara bölünməsi;
 • “Cəngavər şərəfi” qaydasının mövcud olması;
 • Feodalların gerb və devizə mailk olması;
 • Ara müharibələrin mövcud olması.
Fransa krallığına aiddir:
 • Ən iri feodal mülkünün Normandiya (normand sözünün mənası “şimal adamı” deməkdir) hersoqluğunun olması;
 • Feodal dağınıqlığının hökm sürməsi;
 • Bretan və Fladriya qraflıqlarının mövcud olması;
 • Feodalların kral hakimiyyəti ilə hesablaşmaması (“kral bərabərlər içində birincidir” ifadəsi).
  Mənbə. kayzen.az
568 Views