Category: Elm

Xristian kilsəsinin parçalanması.Səlib yürüşləri

Xristian kilsəsinin parçalanması. Kilsənin qüdrətinin artması. XI əsrin ortalarına qədər xristian kilsəsi vahid kilsə hesab edilirdi. Qərbi Roma kilsəsinin başçısı Roma papası idi. Bizansda isə kilsənin başçısı Konstantinopol patriarxı idi. Şərqi Avropanın bir çox ölkələri, o cümlədən Serbiya, Bolqarıstan və Kiyev Rus dövləti xristianlığı Bizansdan qəbul etmişdilər. Lakin Roma papası bu ölkələrin kilsələrini özünə tabe etmək …

Continue reading

Çətin məntiqi suallar və cavabları

 Bir akvariumda 10 balıq var. 2 si boğuldu. 4ü üzür. 3 ü isə öldü. Akvariumda neçə balıq qalır?  3,8,11,19, 30,49? Sırada sual işarəsi yerinə ha sı rəqəm gələr?   Bəyaz adında bir heykəltaraş, Qars adında bir musiqiçi və Qırmızı adında bir rəssam kafedə görüşürlər. İçlərindən biri ” mənim saçım qara,birinizinki qırmızı, digərinizinki isə ağ.ama heçbirimiz in adı …

Continue reading

Elm bizi məhv edə bilərmi?

“Auschwitzdən sonra şeir yazmaq vəhşilikdir” demişdi filosof Teodor Adorno. Eyni şeyi elm haqqında da söyləmək olar, sadəcə bu, insana daha ağır və ağrılı gəlir. İncəsənət dünyadakı faciələrə reaksiya verdiyi halda, elm özü uzun zamandır faciələr yaradır. Bilavasitə filosoflara və onların fikirlərinə keçməzdən əvvəl, onların (hətta dünyanın sonuna dair fərziyyələr barədə yazmayanların belə) elmin faydalarına şübhə …

Continue reading

Ruandanın iqtisadi uğuru

Ruandanın iqtisadi uğuru: yoxsul afrikalılar üçün azad bazarın əhəmiyyəti Bu məqalə iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Angel Martin Oro və keyfiyyət analitiki Mark Bisbal Ariasın “Foundation for Economic Education”da 27 iyun 2012-ci il tarixində nəşr edilmiş “Rwanda’s Economic Success: How Free Markets Are Good for Poor Africans” məqaləsinin tərcüməsidir. Faciəvi münaqişə və qəddar zorakılıq dövründən keçən …

Continue reading

Nyuton, Eynşteyn, Bethoven, da Vinçi, Messi – bunları birləşdirən nədir?

İsaak Nyuton – ingilis fiziki, riyaziyyatçısı, astronomu, fəlsəfəçisi və kimyaçı alimidir. Tarixdəki ən böyük riyaziyatçı və alimlərdən biri hesab olunur. Elmi inqilabın baş verməsində və heliosentrizmin inkişafinda böyük rolu olmuşdur. İlk dəfə olaraq elmə Yerin cazibə qüvvəsi anlayışını daxil etmişdir. Adı Tarixdə 100 ən nüfuzlu şəxs siyahısına daxil edilib.

Continue reading

Artım matrisi–Boston Konsaltinq Qrupu (BCG group)

1960-cı ilin ortalarında bir çox kompaniyalar fəaliyyət növləri portfelində tarazlığı qiymətləndirmək üsullarını axtarmağa başladılar. Bəzi kompaniyalar yenicə formalaşan və Mead Paper korporasiyasına xidmət göstərdiyi zaman dörd kateqoriya üzrə əldə etmənin təsnifatı metodunu hazırlayan Boston Consulting Group firmasına müraciət etməyə başladılar. 1970-ci ildən bu metod artım matrisi – xüsusi çəki, yaxud da Boston matrisinə (Henderson, 1970) çevrildi. Şəkil 3.5-də Boston Consulting …

Continue reading

Marketinq-keys: Psion

Təcrübədən misal Psion Son 20 il  ərzində Psion dəfələrlə çətinliklərlə qarşılaşmış və portativ elektron orqanayzerlərin istehsal edilməsinin davam etdirilməsi barədə onda suallar yaranmışdır.O, təkmilləşdirmə yolunu  seçərək  problemlərini həll edə bilərdi, lakin, etiraf olunurdu ki, portativ mexanizmlər bazarında həddən artıq dəyi­şik­liklər baş vermişdir və hətta innovasiyalar da onu xilas edə bil­mə­yə­cək­dir. Ona görə də diferensiasiyanın deyil, miqyasın onun üçün …

Continue reading

Strateji idarəetməyə rəhbərlikdə marketinq

Strateji idarəetmənin dəyişən marketinq şəraitinə uyğunlaşması üçün, o, gərək bazarla tənzimlənsin. Strategiyanın hazırlanması və tətbiqində mar­ketinqin rolunu şəkil 1.7-də göstərildiyi kimi müəyyənləşdirmək olar. Rol üç hissədən ibarətdir. Şəkil 1.7. Təşkilatda marketinqin rolu

Ümumi işin iştirakçılarının məqsədlərinə çatmaqda marketinqin rolu

Faktlar göstərir ki,  bazarda uğurla fəaliyyət göstərən təşkilatlar səhm­dar­lar üçün təşkilatın dəyərini yüksəldərək yüksək maliyyə göstəricilərinə nail olur. Misal üçün, Homburq və Pflesserə görə(Homburg and Pflesser, 2000) bazara istiqamətlənmə mədəniyyətini qəbul edən təşkilatlar maliyyə cəhətdən onu qəbul etməyənlərə nisbətən daha üstün mövqedə olacaq. Bir çox digər tədqiqatlar da bazara istiqamətlənmə, müştərilərin razı qalması və təşkilatın …

Continue reading

Təşkilatda maraqlı olan iştirakçılar

Təşkilat nə üçün mövcuddur?  Kommersiya təşkilatları üçün cavab sadədir: təşkilatın mülkiyyətçiləri və səhmdarları üçün qoyulmuş investisiyaya görə mənfəət qazandırmaq.  Xeyriyyə təşkilatları, vəkil edilmiş təşkilatlar, ictimai xidmət və digər bu kimi qeyri-kommersiya təş­kilatlarında isə onun mövcudluq səbəbi   müəyyən qrup insanlara xid­mət etmək istəyidir. Lakin həm kommersiya, həm də qeyri-kommersiya təşkilatları çox nadir hallarda belə sadə məqsədlər …

Continue reading

Load more